ELTE Néderlandisztika Tanszék

Ba záróvizsga BBN-NED-902

írásbeli: 2017. december 11., 14:30-17:30 (112-es terem)
szóbeli: 2018. január 17. és 18., 10:00, 112-es terem

Fontos közlemény tanszékvezetői aláírással kapcsolatban

Kedves Hallgatók!

A szakdolgozati címbejelentő űrlapok tanszékvezető általi aláírásának rendje a következő:

 1.     A tanszéki titkárságon, Jusztin Margitnál a tanszékvezető nevére adják le.
 2.     Legközelebbi bent létekor a tanszékvezető aláírja.
 3.     Ezt követően a titkárságról vihetők el a lapok.

Ebben az ügyben, kérem, NE írjanak a tanszékvezetőnek e-mailt, mert ezekre nem áll módjában válaszolni. Az űrlapot szíveskedjenek legkésőbb a határidő lejártát megelőző héten leadni a titkárságon, hogy legyen idő aláírni.

Megértésüket köszönjük!


Alapszakos (BA) záró dolgozat lépésről-lépésre: teendők és határidők

Alapképzés 2. év tavasz

1. A tavaszi félév szorgalmi időszakának vége előtti hetekben a hallgató konzultál a tanszék tanáraival és az egyeztetés eredményeképpen kiválasztja a szakdolgozati témáját és a témavezető tanárt.

2. A tavaszi félév szorgalmi időszakának végéig a hallgató leadja a titkárságon a tanszéki (informális) BA szakdolgozat témabejelentő lapot. A lapot a tanszéki honlapról lehet letölteni és két példányban alá kell íratni a  témavezető tanárral is. A két példányból az egyiket a hallgató tartja meg, a másikat a témavezető tanár.

Alapképzés 3. év ősz

3. Az őszi félév elején a szakdolgozó leadja a TH-n a hivatalos szakdolgozati bejelentő lapot a témavezető és a tanszék- illetve intézetvezető aláírásával ellátva. A tanszék- illetve intézetvezető a titkárságon leadott lapokat nem egyenként, hanem együttesen írja alá a TH által megadott leadási határidő előtti héten (Határidő: lásd a TH által aktuálisan közzétett időpontot)

4. Az őszi félévben a hallgató felveszi a szakdolgozati olvasólistát és a félév első két hetében egyeztet a témavezető tanárral az olvasólista tartalmával kapcsolatban. Szeptember végéig elkészül a végleges olvasólista, amely a beszámoló alapját képzi.

5. Az őszi szorgalmi időszak vége előtt a hallgató leadja a holland cikkekről, tanulmányokról, könyvfejezetekről, stb. készült összefoglalásait a témavezető tanárnak.

6. Az őszi szorgalmi időszak vége előtt a hallgató leadja a szakdolgozatból az alábbi részeket a témavezető tanárnak. Ennek tartalma a következő:

 • A szakdolgozat tervezett tartalomjegyzéke
 • Munkabibliográfia
 • Hat oldal a szakdolgozatból, amely a tanszéki hivatkozási technikákat összegfoglaló jegyzet (Hand-out Verwijssystemen 3) alapján van megírva (tehát Chicago vagy APA stílust követ)

A hallgató a teljes szemeszter során rendszeresen (legalább három alkalommal) igénybe veszi a tanszék által biztosított anyanyelvi tanácsadási lehetőségeket (a student-assistent fogadóórája, anyanyelvi tanárok és nyelvtanárok tanácsadási időpontjait, stb.)

Alapképzés 3. év tavasz

7. A tavaszi félévben a hallgató felveszi a szakdolgozati konzultáció órát és rendszeresen konzultál a témavezetőjével. Ebben a félévben is a teljes szemeszter során rendszeresen (legalább három alkalommal) igénybe veszi a tanszék által biztosított anyanyelvi tanácsadási lehetőségeket.

8. Szakdolgozat leadás papír és elektronikus formában (határidő: lásd a TH által aktuálisan közzétett időpontot).

9. A szakdolgozó várhatóan 2 héttel az államvizsga előtt megkapja a szakdolgozati bírálatot és az ennek kapcsán megfogalmazott kérdéseket.

10. A hallgató maga ellenőrzi, hogy a tanulmányai során szerzett minden jegy be van-e írva a Neptun rendszerébe, mert csak így kerülhet sor az államvizsgára.

11. Az államvizsga részeként bemutatja és megvédi a szakdolgozatát (ld. lejjebb).


 

A Ba záródolgozattal kapcsolatos dokumentumok:


Záródolgozati téma bejelentése

A hallgató a 4. szemeszterben a záródolgozatához témavezetőt választ az illetékes tanszék oktatói közül, akivel megbeszéli a záródolgozat koncepcióját. Ennek alapján a témavezető ajánlásával a hallgató legkésőbb június 15-ig benyújtja a tanszékre a témabejelentő lapot, amelynek elfogadásáról az illetékes tanszékvezető dönt. A hallgató az 5. szemeszter végén köteles bejelenteni a záróvizsgára választott témakörét.


Záródolgozat (szakdolgozat)

Záródolgozatának témáját a hallgató a szakmai törzsmodulok (nyelvészeti ismeretek, irodalmi ismeretek, kultúra- és médiatudományi ismeretek) egyikéből választja. Az irodalmi ismeretek, a nyelvészeti ismeretek, valamint a kultúra- és médiatudományi ismeretek tárgykörében írott záródolgozat olyan, legalább 40.000 „n” terjedelmű írásbeli munka, amelynek témája egy rövidebb műalkotás (pl. irodalmi szöveg, film stb.), illetve egyéb – a fogalom legtágabb értelmében vett – szöveg elemzése. A záródolgozat elkészítésével a hallgató bizonyságot tesz arról, hogy képes kreatív módon alkalmazni a tanulmányai során elsajátított ismereteket. A dolgozatnak meg kell felelnie a nyelvi követelményeknek, a filológiai munka alapvető kritériumainak (lásd Intézeti honlap), és tartalmaznia kell legalább 3-4 alapvető elméleti-módszertani szakmunkára való hivatkozást.

A záródolgozat formai követelményei

 • A dolgozatot 2 papír példányban, egy bekötött (kemény kötéses) és egy fűzött (spirálozott) példányban géppel írva, ill. 1 elektronikus példányban kell elkészíteni.
 • A dolgozat teljes szövegét kérjük elektronikus formában (pdf fájl) is benyújtani a következő linken.
 • A külső borítón fel kell tüntetni: a „záródolgozat” szót, a hallgató nevét, szakját és a záródolgozat készítésének évét,
 • A belső borítón fel kell tüntetni: a „záródolgozat” szót, a záródolgozat címét magyarul, az idegen nyelven írt záródolgozat címét idegen nyelven is és a készítés évét, a bal alsó sarokban a témavezető nevét és fokozatát, a jobb alsó sarokban a hallgató nevét, szakját és a záródolgozat készítésének évét,
 • A záródolgozathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját szellemi terméke
 • A dolgozat terjedelme: legalább 40 ezer „n” szöveg, címlap, tartalomjegyzék, mellékletek és a bibliográfia nélkül,
 • A dolgozat betűtípusa, betűmérete és sorközei: 12 pontos Times New Roman, a sortávolság: 1,5, bekezdés: sorkizárt

Záróvizsga

A záróvizsga egy írásbeli nyelvi vizsgából és egy szóbeli vizsgából áll.

 

A záróvizsga nyelvi része

A nyelvi vizsgán a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a közös európai nyelvi rendszer szerint minimum C1-es szinten tudják használni a választott nyelvet.

A záróvizsga írásbeli, nyelvi részének leírása itt tölthető le:


A záróvizsga szóbeli része két részből áll:

1. A záródolgozat bemutatása vetített prezentáció (powerpoint, prezi stb.) segítségével.

A bemutató során a vizsgázó a saját maga áltál készített számítógépes prezentáció segítségével (pl. PowerPoint, Prezi) röviden bemutatja záródolgozatának legfőbb kérdéseit, módszerét és eredményeit, ill. reagál a bírálatban megfogalmazott kérdésekre, kritikákra.

Az előadás hossza nem haladhatja meg a 15 percet.

A bemutató során a vizsgáztató meggyőződhet arról, hogy a dolgozat a szerző önálló munkája, és hogy a szerző képes főbb megállapításait szóbeli közlés formájában is képviselni. A bemutatót a bizottság az alábbi öt szempont alapján értékeli: tartalom, szerkezet, nyelvhasználat, prezentációs technika és válaszadás.

2. Szóbeli vizsga egy nyelv- vagy irodalomtudományi témakör egyikéből.

Az Intézet mindkét szakmai törzsmodulból (nyelvészeti ismeretek, irodalmi ismeretek kijelöli és közzéteszi a záróvizsgán tárgyalandó témaköröket. A hallgató a záródolgozatában nem érintett szakmai törzsmodult választja szóbeli záróvizsgájának tárgyául (pl. ha záródolgozatát a nyelvészeti ismeretek tárgykörében írta, akkor az irodalmi ismereteket vagy fordítva). Az Intézet által kijelölt és előzetesen közzétett témakörök a szakmai törzsmodulok anyagát tartalmazzák jól körülhatárolt és bizonyos súlyponti problémákra leszűkített formában, az egyes témakörökhöz tartozó alapvető olvasmányok listájával együtt.

A 2015-2016 tavaszi félévében záróvizsgázókra a feketével takart tételek nem vonatkoznak.

Irodalmi ismeretek:

 1. Udvari kultúra és lovagi epika
 2. A misztikus tradíció
 3. Retorikai kamarák
 4. Emblémaköltészet
 5. Az Aranykor irodalma
 6. A modernizmus Hollandiában/Modernisme in Nederland
 7. A modernizmus Flandriában/Modernisme in Vlaanderen
 8. A második világháború Hollandiában/ De Tweede Wereldoorlog in Nederland
 9. A második világháború feldolgozása/Verwerking van WO II
 10. Irodalom 1945 után/Literatuur na 1945

 

Nyelvészeti ismeretek:

 1. A nyelvterület kiterjedése és határai. Nyelvszociológiai és nyelvpolitikai aspektusok.
 2. A mai helyesírás kialakulása és alapelvei. Következetlenségek és speciális szabályok.
 3. Az igeidők rendszere. Az egyes igealakok időbeli és módbeli funkciói.
 4. A főnévhez kapcsolódó nyelvtani kategóriák (nem, szám, eset)
 5. A személyes névmások rendszere
 6. A modalitás igei kifejezőeszközei
 7. A fő szórendi szabályok és tendenciák

 

Facebook